Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuollon vaativien erityispalvelujen osaamiskeskuksen palvelujen ja tilojen suunnittelun lähtökohtana on ihmisen yksilöllisten ja kehitysvammaisuuteen liittyvien erityispiirteiden ja tarpeiden huomiointi. Kehitysvammahuolto muodostaa tulevaisuudessa toiminnallisen kokonaisuuden. Uudet tilat tukevat toimintaa.

Kehitysvammaisuus
Kehitysvammaisen ihmisen hoidon ja kuntoutuksen toteuttaminen lähtee tarpeiden tunnistamisesta. Kehitysvammaisuuteen liittyy piirteitä ja tarpeita, jotka vaativat palveluilta ja tiloilta sekä sijainnilta erityisratkaisuja. Tällaisia piirteitä ovat ymmärtämiseen, oppimiseen, hahmottamiseen ja kommunikaatioon liittyvät vaikeudet. Aistipoikkeavuudet (kuulo, näkö, tuntoaistien alenemat tai yliherkistynyt kuulo), liikkumisen ongelmat, kärsimättömyys (mm. odottamisenhankaluus), autistiset piirteet keskittymisenvaikeus, ympäristön ja äänten aiheuttamat vaikutukset) ja puutteellinen toimintakyky oudoissa, hankalissa tilanteissa ovat yleisiä. Nämä voivat ilmetä erilaisina käytöshäiriöinä kuten aggressiona itseen, toisiin tai ympäristöön, levottomuutena tai juuttumisena.

Toimintakonseptin muutos
Pohjois-Pohjanmaan kehitysvammahuollon vaativien erityispalvelujen osaamiskeskuksen tehtävänä on tukea alueen muita toimijoita erityisesti vaikeammin vammaisten ihmisten tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa. Kehitysvammahuollon tulosalue toimii tulevien ammattilaisten oppimisympäristönä.

Uuden toimintakonseptin mukaisesti osa palveluista toimii jatkossa ns. jalkautuvina palveluina, asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Kehitysvammahuollon tiloissa tuotetaan aikuisten sekä lasten ja nuorten lyhyt- ja pitkäaikaista kuntoutusta sekä polikliinisiä tutkimus- ja neuvolapalveluja. Tulevassa osaamiskeskuksessa työskentelee selvityksen mukaan noin 100 työntekijää. Asiakkaita käy tiloissa polikliinisesti päivittäin tai asiakkaat ovat ympärivuorokautisen kuntoutuksen jaksolla selvityksen mukaan arviolta 40.

Suunnittelun lähtökohdat
Kehitysvammahuollon vaativien erityispalvelujen osaamiskeskuksen uudistunut toimintakonsepti ja uudet toimintaa tukevat tilaratkaisut huomioivat Tulevaisuuden sairaala 2030 - ohjelman tavoitteet ja on asiakaslähtöinen, mahdollistaen talouden ja toiminnan tasapainon, tuoden yhteistyöllä tehoa ja laatua sekä edistää osaavan henkilöstön hyvinvointia.

Kehitysvammahuollon hanke on käynnistynyt syksyllä 2015, jolloin laadittiin alustavaa toiminnallista suunnitelmaa. Suunnitelmassa selvitettiin lainsäädännöllisiä lähtökohtia, tilojen tarvekartoitus, kuvattiin kehitysvammahuollon toimintakonseptin muutosta sekä nykyisiä ja tulevia asiakkaiden palveluprosesseja volyymeineen.

Kehitysvammahuollon uudistunut toimintakonsepti otettiin käyttöön marraskuussa 2015. Tuolloin luovuttiin perinteisistä laitosyksikkö –avohuolto -poliklinikka vastuualueiden rajoista ja luotiin uusi kahteen palveluprosessiin aikuisten sekä lasten ja nuorten kuntoutukseen perustuva kokonaisuus, vaativat kehitysvammahuollon erityispalvelut. Samalla luotiin toimintaa tukeva uusi johtamisjärjestelmä.

Kehitysvammahuollon tilatarveselvitys ja toiminnallinen hankesuunnittelu on hyväksytty vuonna 2016 ja vuonna 2017 jatkettiin toiminallista ja teknistä suunnittelua.

Uudet tilat
Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen uudisrakennus tulee sijaitsemaan Oulussa Peltolan kaupunginosassa vanhalla sairaala-alueella, jonka läheisyydessä on myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikat. Rakennukseen tulee kaksi kerrosta, joihin sijoittuvat asukashuoneet, poliklinikka sekä toimistotiloja.

Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen rakennussuunnittelu aloitettiin kesällä 2017 ja rakennustyöt alkoivat kesällä 2018. Uusi osaamiskeskus on määrä ottaa käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaiskustannusbudjetti on 16 M€.

Uudistunut toimintakonsepti ja uudet toimintaa tukevat tilaratkaisut huomioivat PPSHP: n strategiset ja Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 - uudistamisohjelman tavoitteet. Tällöin toiminta ja tilat ovat asiakaslähtöiset, talouden ja toiminnan tasapainon mahdollistavat, yhteistyöllä tehoa ja laatua tuovat sekä osaavan henkilöstön hyvinvointia edistävät. Valtiollinen lainsäädäntö, vammaisen oikeuksien turvaaminen, asiakas- ja henkilöstöturvallisuus, digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen sekä hoidon- ja kuntoutuksen laadun parantaminen ohjaavat suunnittelua. Tilat ovat muuntojoustavia asiakkaiden erityisiä tarpeita vastaavia, henkilöstön osaamista ja yhteistyötä sekä kustannustehokkuutta edistäviä.

Kehitysvammahuollon osaamiskeskus havainnekuvat

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö
Tuula Luoma
puh. 040 731 6675
tuula.luoma@ppshp.fi