Lasten ja naisten sairaala

Sairaala suunnitellaan tulevaisuuden käyttäjille

Uudisrakennuksen tarkoituksena on saattaa yhteen pienehköjä, hajallaan toimivia lasten ja naistensairauksien yksiköitä ja muodostaa niistä toimiva kokonaisuus. Uudet tilat mahdollistavat toiminnan kehittämisen sekä potilas- että henkilöstönäkökulmasta.

Perhekeskeinen hoitomalli tukee vastasyntyneen hyvinvointia

Uuden lasten ja naisten sairaalan tilasuunnittelun näkökulma on potilaslähtöinen: tavoitteena on sekä parantaa potilasturvallisuutta että yksinkertaistaa potilaan hoitopolkuja.

Potilaslähtöinen näkökulma suunnitteluun

Oikein toteutettujen tilaratkaisujen avulla potilasprosessien toimivuus paranee ja tilat riittävät kasvaville potilasmäärille. Sairaansijojen ja tehohoitopaikkojen käyttöä on mahdollista tehostaa kohdentamalla potilaspaikat oikeisiin tarpeisiin.

Hyvin suunnitellut tilaratkaisut tukevat potilasturvallisuutta, tietosuojaa ja henkilökunnan tehokkuutta ja työviihtyvyyttä. Työaikaa ei kulu pitkiin potilassiirtoihin tai henkilökunnan liikkumiseen toisistaan kaukana olevien yksiköiden välillä.

Lasten ja naisten sairaala edistää perhekeskeistä hoitomallia, jossa vanhemmat voivat osallistua lapsensa hoitoon nykyistä enemmän. Suunnitelmassa korostuvat potilaiden ja heidän omaistensa sitouttaminen aktiivisempaan rooliin hoitoprosessissa, perhekeskeisyys ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, jonka tärkeys lapsen pitkäaikaisennusteen kannalta on osoitettu lastenpsykiatriassa viime vuosina.

Lisäksi uusi sairaalarakennus mahdollistaa uuden teknologian laajamittaisen hyödyntämisen sekä potilaiden hoidossa että erilaisissa tukipalveluissa.

Me välitämme

Suunnittelutyö etenee toiminnot edellä

Työmenetelmänä on ollut toimintalähtöinen ja vuorovaikutteinen suunnittelu, jossa ovat myös asiakkaamme mukana. Siinä on hyödynnetty nykyaikaisia työkaluja ja -menetelmiä sekä virtuaalista työympäristöä.

Erityisen hyödyllinen palautteen antamisen tapa on ollut oululainen VALO™ -käyttäjälähtöinen suunnittelumenetelmä. Siinä suunnittelun kohteena olevat tilat mallinnetaan oikeaan kokoon ja tilojen tulevat käyttäjät arvioivat tiloja arkkitehdin ohjauksessa.

Virtuaalimallissa erilaiset käyttäjäryhmät tutustuvat rakennukseen todellisessa koossa ja heitä ohjataan luomaan tiloista toimivat, oman tulevaisuuden toimintansa tarpeita vastaavat.

Virtuaalimallin arviointi auttaa myös kehittämään käyttäjien omaa toimintaa ja prosesseja, sillä tulevaisuuden tilojen arviointi edellyttää myös tulevaisuuden toiminnan suunnittelua.


Potilasraadin 21.6.2017 arvio Lasten ja naisten sairaalan tilasuunnitelmista

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmatoimistossa pidettiin 21.6. Lasten ja naisten sairaalan VALO-potilasraati suunnittelutapahtuma.

Tapahtuman aikana potilasraatilaiset pääsivät ideoimaan ja arvioimaan tulevan lasten ja naisten sairaalan viimeisintä suunnitelmaa VALO -menetelmä virtuaalikävelyn sekä OysTestLabin mallihuone esittelyssä.

Potilasraadin arvioinnin tuloksiin pääset tutustumaan tästä

Hankkeen tausta

 • hanke käynnistyi toukokuussa 2011
 • tarveselvitys valmistui keväällä 2013
 • valtuuston päätös ensimmäisestä osahankkeesta (LaNa) kesällä 2013
 • valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman joulukuussa 2014
 • valmisteluvaihe (luonnossuunnittelu) rakentamispäätöstä varten 2015
 • valtuuston rakentamispäätös joulukuussa 2015
 • kehitysvaihe käynnistyi kesäkuu 2016

 • Suunnittelun lähtökohdat

 • potilaslähtöisyys
 • potilasturvallisuus
 • korkeatasoinen ja kustannustehokas hoito
 • perhekeskeisyys
 • lapsen oikeuksien turvaaminen
 • korkeatasoinen tutkimus- ja koulutustoiminta
 • vetovoimaisuus työnantajana

 • Yhteispelillä - Valitsimme toteutusmalliksi allianssin.

  Hankkeen tavoitteet

 • uusi, kustannustehokas ja hyvin toimiva kokonaisuus, mikä mahdollistaa potilaslähtöisen hoidon
 • synnytyssalit ja vastasyntyneiden hoitotilat riittävät tarvittaessa synnyttäjien määrän noustessa
 • synnyttäjät ja vastasyntyneet hoidetaan yhdessä yksikössä
 • kaikkien lasten oikeus vanhempien läsnäoloon sairaalahoidon aikana turvataan
 • vastasyntyneiden tehohoito toteutetaan turvallisesti synnytyssalien lähellä eikä vastasyntyneitä jouduta siirtämään epävakaassa tilassa toiseen rakennukseen
 • lasten päivystyksestä voidaan luoda oma toimiva ja lasten tarpeet huomioiva kokonaisuutensa osana muuta päivystystoimintaa, jossa lastensairauksiin perehtynyt henkilökunta tekee kaikille päivystyksen lapsipotilaille kiireellisyysarvion
 • monia lastenklinikan ja naistenklinikan toimintoja muutetaan avohoitotoiminnaksi, mikä on potilaiden ja perheiden etu ja mahdollistaa henkilöstön joustavan toiminnan
 • uusi sairaala tukee työtilojen suunnittelun avulla henkilöstön joustavaa toimintaa yhdessä, parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja työpaikan vetovoimaisuutta

 • Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

 • tiivistetään hajallaan olevia toimintoja
 • luodaan yhdistelmäosastoja
 • vähennetään vuodeosastopaikkoja
 • siirretään hoidon painopistettä avohoitoon
 • kehitetään päivä- ja lyhytjälkihoitoista kirurgiaa
 • uudistetaan poliklinikkaprosesseja
 • varmistetaan toimiva työnjako eri ammattiryhmien välillä
 • kohdennetaan henkilökuntaresurssit joustavasti
 • hyödynnetään teknologiaa
 • kannustetaan potilaita omatoimisuuteen

 • Milloin?
  Syksy 2015
  Strategiavaihe / toteutusmuotoselvitys

  Ensimmäisen osahankkeen (LaNa) toteutusmuotovaihtoehtoja vertailtiin Tiernaryhmän ja tilaajan muiden asiantuntijoiden toimesta syksyn 2015 aikana. Tarkastelun lopputuloksena päädyttiin yhteistoiminnalliseen toteutusmuotoon, jossa tilaaja, käyttäjät, rakentajat sekä rakennuttamisen ja suunnittelun asiantuntijaryhmä vastaavat hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla.

  Kevät 2016
  Muodostamisvaihe

  Kevään 2016 aikana toteutettavassa muodostamisvaiheessa hankinnan kohteena olivat hankkeen rakentamistehtävät, jotka kattavat rakentamisen johtamistehtävät, rakennustekniset työt sekä talotekniset työt. Hankinnassa käytettiin yksivaiheista neuvottelumenettelyä. Hankkeen suunnittelijoina jatkoivat jo vuoden 2015 alussa valitun Tiernaryhmän jäsenet. Muodostamisvaiheesta järjestettiin markkinainfo 11.11.2015 ja hankintailmoitus julkaistiin vuoden vaihteessa. Neuvottelut sijoittuivat maalis-toukokuulle 2016 ja hankintapäätös tehtiin kesäkuussa 2016.

  8/2016-11/2017
  Kehitysvaihe

  Elokuussa 2016 alkaneessa kehitysvaiheessa laadittiin hankkeen rakennus- ja toteutussuunnitelmat sekä allianssin sitovat tulostavoitteet ja rakentamisen tavoitehinta. Kehitysvaihe päättyi marraskuussa 2017.

  2019-2022...2023
  Toteutusvaihe

  Rakennustyöt alkavat keväällä 2019 ja kestävän noin viisi vuotta. Rakennukset valmistuvat vuosien 2022 ja 2023 aikana.

  Mitä tavoitellaan?

  Lasten ja naistensairaala lukuina

  6 000

  synnytystä

  tulevaisuudessa voimme hoitaa 35% enemmän synnytyksiä

  17 000

  lasten päivystyskäyntiä

  tulevaisuudessa voimme hoitaa n. 12 % enemmän lasten päivystyspotilaita

  70 000

  avohoitokäyntiä

  avohoitokäyntien arvioidaan lisääntyvän n. 12 % nykyisestä

  1600

  päiväkirurgista leikkausta

  tulevaisuudessa voimme hoitaa n. 60 % enemmän päiväkirurgisia leikkauksia

  161

  sairaansijaa

  sisältää 22 tehohoitopaikkaa vuodeosastopaikat vähenevät kun siirrytään avohoitoon

  9

  leikkaussalia

  toiminnan tehostamisella voimme vähentää leikkaussalikapsiteettia n. 25% nykyisestä

  15

  synnytyssalia

  luomme puitteet niin, että voimme vastaanottaa lisääntyvät synnytysmäärät

  25 700

  brm2

  Tilatehokkuus paranee 30% nykyisestä

  70 M€

  Investointimeno

  Tuottavuuden, tila- ja energiatehokkuuden paranemisella ja uutta teknologiaa hyödyntämällä katetaan investoinnista aiheutuvat rahoituskulut.

  Ketä allianssissa on mukana?

  Lasten- ja naisten sairaalan asiantuntijakonsortio
  Lasten- ja naisten sairaalan asiantuntijakonsortio Tiernaryhmä koostuu seuraavista yrityksistä: A-Insinöörit Rakennuttaminen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Arkkitehtitoimsto Lukkaroinen Oy, Uki Arkkitehdit Oy, Granlund Kuopio Oy, Granlund Tampere Oy.

  Lasten- ja naisten sairaalan rakentajakonsortio
  Toteutusvaiheen rakentajakonsortion Origon muodostavat NNC Suomi Oy ja Aro Systems Oy

  Yhteystiedot

  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  Ohjelmajohtaja
  Kari-Pekka Tampio
  puh. 040 151 4005
  kari-pekka.tampio@ppshp.fi

  Päätoteuttaja ja talotekniikkaurakoitsijat (Origo)
  Projektijohtaja
  Mika Sipola
  puh. 050 549 2757
  mika.sipola@ncc.fi