Master Plan

Master Plan (yleissuunnitelma) on dynaaminen, ajassa muuntuva asiakirja, jossa määritellään sairaalan tulevan kehittämisen pääperiaatteet ja toimenpiteet.

Master Plan on tässä vaiheessa rajattu koskemaan Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamista. Oulaskankaan ja Visalan sairaalakiinteistöt ovat myös uudistamisen tarpeessa, mutta niitä koskeva ohjelma laaditaan myöhemmin.

Suurimmat uudistamistarpeet kohdistuvat avohoidon, tukipalveluiden ja logistiikan, vuodeosastojen sekä ns. kuuman eli ydinsairaalan rakenteisiin. Avohoidolla tarkoitetaan polikliinista vastaanottoa, päiväkirurgiaa ja päiväsairaalatoimintaa sekä näiden tarvitsemia valvonta-, seuranta-, heräämö- ja tukitiloja.

Vastaavasti ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, teho-osastojen, leikkaussalien, synnytysten ja niiden tarvitsemien tukipalveluiden muodostamaa kokonaisuutta, jonka on toimittava tehokkaasti läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Näiden tilojen uudistaminen tähtää toisaalta tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattamiseen ja toisaalta hoidon laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen, joka usein lisää myös toiminnan tehokkuutta ja hoidon vaikuttavuutta.

Helposti hahmotettava,
kompakti ja selkeä kokonaisuus
Rakenteeltaan joustava
sekä toimintojen että tilojen osalta

Sairaalakiinteistön 30 v. elinkaarikustannukset

Huolellisesti suunnitelluilla tiloilla voidaan kokonaiskustannuksia vähentää merkittävästi

Sairaalan kiinteistöjen kustannukset ovat hyvin pienet verrattuna käyttökustannuksiin.

Henkilökustannukset ovat suurin käyttökustannuksiin vaikuttava tekijä, joten käytettävissä olevat resurssit tulisi pystyä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Täydellisen perusparannuksen kustannukset ovat samaa luokkaa tai suuremmat kuin uudisrakentamisen kustannukset. OYS:in tilojen huonokuntoisuudesta johtuen useat tiloista vaativat vähintäänkin täydellisen perusparannuksen.

Mikäli tulevaisuuden suunnitelmissa pyrittäisiin maksimoimaan perusparannusta, edellyttäisi se merkittäviä investointeja, mutta ei mahdollistaisi toiminnan tehostamisen tuomia säästöjä ainakaan täysimittaisesti.

Master Plan on päivitetty kesällä 2018