Master Plan

Master Plan (yleissuunnitelma) on dynaaminen, ajassa muuntuva asiakirja, jossa määritellään sairaalan tulevan kehittämisen pääperiaatteet ja toimenpiteet.

Master Plan on tässä vaiheessa rajattu koskemaan Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamista. Oulaskankaan ja Visalan sairaalakiinteistöt ovat myös uudistamisen tarpeessa, mutta niitä koskeva ohjelma laaditaan myöhemmin.

Suurimmat uudistamistarpeet kohdistuvat avohoidon, tukipalveluiden ja logistiikan, vuodeosastojen sekä ns. kuuman eli ydinsairaalan rakenteisiin. Avohoidolla tarkoitetaan polikliinista vastaanottoa, päiväkirurgiaa ja päiväsairaalatoimintaa sekä näiden tarvitsemia valvonta-, seuranta-, heräämö- ja tukitiloja.

Vastaavasti ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, teho-osastojen, leikkaussalien, synnytysten ja niiden tarvitsemien tukipalveluiden muodostamaa kokonaisuutta, jonka on toimittava tehokkaasti läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Näiden tilojen uudistaminen tähtää toisaalta tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattamiseen ja toisaalta hoidon laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen, joka usein lisää myös toiminnan tehokkuutta ja hoidon vaikuttavuutta.

Helposti hahmotettava,
kompakti ja selkeä kokonaisuus
Rakenteeltaan joustava
sekä toimintojen että tilojen osalta

Sairaalakiinteistön 30 v. elinkaarikustannukset

Huolellisesti suunnitelluilla tiloilla voidaan kokonaiskustannuksia vähentää merkittävästi

Sairaalan kiinteistöjen kustannukset ovat hyvin pienet verrattuna käyttökustannuksiin.

Henkilökustannukset ovat suurin käyttökustannuksiin vaikuttava tekijä, joten käytettävissä olevat resurssit tulisi pystyä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Täydellisen perusparannuksen kustannukset ovat samaa luokkaa tai suuremmat kuin uudisrakentamisen kustannukset. OYS:in tilojen huonokuntoisuudesta johtuen useat tiloista vaativat vähintäänkin täydellisen perusparannuksen.

Mikäli tulevaisuuden suunnitelmissa pyrittäisiin maksimoimaan perusparannusta, edellyttäisi se merkittäviä investointeja, mutta ei mahdollistaisi toiminnan tehostamisen tuomia säästöjä ainakaan täysimittaisesti.

Master Plan on päivitetty kesällä 2018

Sairaalauudistus päivitettiin tulevaisuuteen

Uudistamisohjelma nopeutuu jopa kuusi vuotta ja säästöpotentiaalia 300 MEUR.

Ajankohtainen sote- ja maakuntauudistus sekä sairaalatoiminnan keskittymiseen johtavat lakiuudistukset aiheuttivat tarpeen tarkistaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030-hankkeen yleissuunnitelmaa. Osaltaan tähän vaikuttivat myös uudet havainnot nykyisten sairaalarakennusten oletettuakin huonommasta kunnosta ja kokemukset jo toteutuneiden väistöjen aiheuttamista haitoista ja riskeistä sairaalatoiminnalle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kesällä 2018 Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 päivitetyn yleissuunnitelman, jonka mukaan sairaalarakentamisen aikataulu nopeutuu.

Uudisrakentaminen keskitetään sairaalan pohjoispäähän. Vanhoja, huonokuntoisia tiloja peruskorjataan toiminnan siirtojen ja uuden toiminnan tarpeisiin mahdollisimman vähän. Näin turvataan potilasturvallisuutta, minimoidaan riskejä, vältytään isoilta väistöiltä sekä säästetään merkittävästi korjausinvestoinneista. Uudisrakentamisen tieltä puretaan hallintorakennus ja vanha parkkitalo. Myös keskuspesula väistyy myöhemmin uuden rakennuksen tieltä ja sille tehdään uudet tilat.

Sairaala rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen toteutus alkaa vuoden 2019 alkupuolella. Käyttöönotto on viimeistään vuonna 2023. Toisen vaiheen tarkempi toiminnallinen sisältö ja rakentamisen laajuus ja ajankohta tarkentuu soteratkaisujen myötä.